\ ΑΑΔΕ: Πώς υπολογίζεται ο ΦΠΑ του επιδόματος θέρμανσης

Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget


ΑΑΔΕ: Πώς υπολογίζεται ο ΦΠΑ του επιδόματος θέρμανσης


Διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση ως προς τον ΦΠΑ του επιδόματος θέρμανσης που πιστώνεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρισμού, παρείχε με νέα εγκύκλιο της η ΑΑΔΕ που αφορά τους προμηθευτές – παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.
Σκοπός της ΑΑΔΕ είναι να προωθηθεί η αντιμετώπιση με ομοιόμορφο τρόπο της αποτύπωσης στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρισμού του επιδόματος θέρμανσης.


Έτσι, η Αρχή διευκρινίζει πως ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες από τον αγοραστή, το λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή.


Στην φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται: α) οι τόκοι των επί πιστώσει πωλήσεων, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία ο προμηθευτής επιβαρύνει τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών, όπως τα έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, συσκευασίας, ασφάλισης, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, ακόμη και αν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης συμφωνίας.


Ακόμα, οι κάθε είδους φόροι, τα δικαιώματα, οι εισφορές, τα τέλη υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και τα τέλη χαρτοσήμου, με εξαίρεση το φόρο του παρόντος νόμου.


Αντιθέτως, στην φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή τον λήπτη εκπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών.


Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, σε ΚΥΑ καθορίζονται οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, η χρονική περίοδος επιδότησης, τα κριτήρια χορήγησης, το ύψος και η διαδικασία χορήγησης του στους δικαιούχους. Προβλέπεται ότι : «Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2.»


Σύμφωνα με την απόφαση, για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των δήμων και οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας, βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών, οι οποίες αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση του.


Επίσης, τα συνολικά δικαιούμενα ποσά δεν καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό αλλά χορηγούνται στον δικαιούχο σε έναντι ή εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδεται από τον Προμηθευτή που τον εκπροσωπεί ή τον εκπροσωπούσε στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που αφορά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου.


Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, η πίστωση σε λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας του ποσού που χορηγείται ως επίδομα θέρμανσης αφορά μείωση της αξίας της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, και επομένως επιδότηση της τιμής της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ήτοι των χρεούμενων κιλοβατώρων-kwh) και όχι την μείωση του πληρωτέου ποσού του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.


Διευκρινίζεται ότι, από πλευράς ΦΠΑ το ανωτέρω επίδομα θέρμανσης, ως επιδότηση στην τιμή, αντιμετωπίζεται με τρόπο ανάλογο με εκείνο των επιδοτήσεων του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης με πιστωτική εγγραφή, ήτοι με διακριτή αναγραφή αξίας και ΦΠΑ στο λογαριασμό του πελάτη-επιδοτούμενου και έκδοση τιμολογίου με ΦΠΑ από τον πάροχο προς την Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης Ανώνυμη Εταιρεία. Σημειώνεται, δε ότι, δεν τακτοποιείται ως εισφορά χρηματικού ποσού η οποία κλείνει με ταμειακή κίνηση/είσπραξη.


Ο εφαρμοζόμενος συντελεστής στα εκδιδόμενα στοιχεία για την τακτοποίηση του ως άνω επιδόματος θέρμανσης είναι ο συντελεστής 6% που ισχύει στην παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας, και υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση επί του δικαιούμενου ποσού, όπως ορίζεται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ, για κάθε κατηγορία δικαιούχων.